YAT-KHA ‎/ THE WAYS OF NOMAD

1. Karangailyg Kara Hovaa 3:07
2. Doshpuluurum 2:26
3. Kaa-Khem 5:10
4. Amdy Baryp Hongan Cheri… 3:44
5. Kozhamyk 2:34
6. Tyva Kyztar 3:42
7. Oy, Moroz 3:37
8. Takh-Pakh Chaskhy Tan 2:42
9. Come Along 2:46
10. Tuva.Rock 3:41
11. Langchyy Boom 3:53
12. Khandagaity 3:14
13. Bonus Tracks:
14. Teve Khaya 3:35
15. Ahoi  4:55

go top