V.A. / THE SECRET MUSEUM OF MANKIND , CENTRAL ASIA Ethnic Music Classics 1925-48


EDITED BY PAT CONTE
>☆

1 Mon-GU Tuul 2 by Anonymous (Mongolia) 2:59
2 Uzbekiston Dyriom by A. Mirzaeva 1:48
3 Dzuregumden by M. Omukanova 2:11
4 Bulboulon by Sh.Dzhurave & Family 2:14
5 Mon-Gu Tuul 1 by Anonymous (Mongolia) 3:03
6 Segiakh Murza Gusein by Khan Sushinsky 3:10
7 Syrtabay by D. Dzhumabaev 1:42
8 Sharyin, Sharyin Shoru by Chimiddorzh Ghanshuryin 1:22
9 Karishalshi Antebulo by Tatyana Makharadze 2:12
10 Ey Pari by S. Yarashev & A. Imamkhodzhaev 3:01
11 Aman Nene by Nadzhiba Kerimova 2:28
12 Kolkhoze Odzhy by A. Ibragimov 2:50
13 Ayraukh by D. Mykhtybaev 2:47
14 Khar-Shabi by T. Fazylova 3:00
15 Urul Chykdy by D. Khansakatov 2:49
16 Bakhtaver by G. Gadjibabekov 2:46
17 Vagzalia by Temiuv Damirov 3:04
18 Ashkelen by D. Nurpeisova 1:50
19 Shushe Dzheirany by N. Mamaedova 2:47
20 Kazharnai Sarvinoz by Levi Mulladzhanov 2:37
21 AK Manday by A. Dzhumabaev 2:23
22 Dodarakam by Mme. Babaeva & Neizova & Dzhuraev 2:49
23 Ker-Oglu Nagarasy by Ali Kerimova 2:44
24 Shest Golubeii by Abdulimu & Aimunisa 2:23
25 Beym Odaman by Krimm-Tatar Orkiestra 2:52
26 Zkenerin Du by Mme. B. ShambuevaC 2:01

go top