KHANA FARSIKHRAM / TEMEE BAI – HAICHANG SARMEAW – PHADAENG NANGAI


 

 

 

 

向かって左から、TEMEE BAI – HAICHANG SARMEAW – PHADAENG NANGAI
〜すべてモーラム楽団 KHANA FARSIKHRAM による3枚組CDです!

go top