V.A. / MUSIQUES DU KIRGHIZSTAN


フランスBudaからの貴重な音源久々にまとめて入荷しました。

1995年の現地録音集〜国土全体の40%が標高3000mを超える二重内陸国キルギスの伝統音楽を集めています。三弦のサズに似た楽器コムズをかき鳴らしながらキュと呼ばれる叙事詩を歌います。その他、口琴演奏も独特です。>☆

Track listing
1 Anara Abdykalykova – Bechyk yry 3:23
2 Tachtan Temirov – Zuurakan dyn armany 6:30
3 Chaïloo Mukacheva – Abake 5:12
4 Bolouche Madazimov – Togouz kaïryk 3:36
5 Zaryl Narynbaeva & Aïsoulon Tchoroeva – Taguidyr too 1:57
6 Nourlan Nichanov – Koukouke 1:07
7 Nourlan Nichanov – Tunku kuzöt 1:46
8 Kaba Atabekov – Almanbet menen Cyrgaktyn tchalkynga attanychy 6:14
9 Diljat Kangeldeva – Mache botoï 1:57
10 Diljat Kangeldeva – Ak Kepterym 2:16
11 Nourlan Alykoulov – Komuzone 1:45
12 Kourmanbubu Djokocheva – Alymkan 2:08
13 Goulnare Bektourganova – Alym sabak 2:28
14 Boobek Marazykov – Oï tobo 1:22
15 Cheryk Rysaliev – Top Djylky 2:53
16 Goulnara Marazykova – Tereguin 6:58
17 Unknown – Unknown 1:59
18 Damira Niazbekova – Kyzylgoul 1:54
19 Djolboldou Alybaev – 3:04
20 Batma Tchynybaeva – Kyz ruzatuu 3:41
21 Zaïnidin Imanaliev – Djirgal Kuu 3:54
22 Bolouche Madazimov – White Bakaï 3:03
23 Diljat Kangeldeva – Mache Kambarkan 2:27
24 Anara Abdylkalykova – Gouldjan 2:45
Total length: 74:19

go top