V.A. / MUSIC OF KYRGYZSTAN


*V.A. / MUSIQUES DU KIRGHIZSTAN

仏 BUDA レーベルによる
1995年の現地録音集〜
なかなか聞けないキルギスタンの
民俗音楽を様々な角度から。
>☆

Track listing
1 Anara Abdykalykova – Bechyk yry 3:23
2 Tachtan Temirov – Zuurakan dyn armany 6:30
3 Chaïloo Mukacheva – Abake 5:12
4 Bolouche Madazimov – Togouz kaïryk 3:36
5 Zaryl Narynbaeva & Aïsoulon Tchoroeva – Taguidyr too 1:57
6 Nourlan Nichanov – Koukouke 1:07
7 Nourlan Nichanov – Tunku kuzöt 1:46
8 Kaba Atabekov – Almanbet menen Cyrgaktyn tchalkynga attanychy 6:14
9 Diljat Kangeldeva – Mache botoï 1:57
10 Diljat Kangeldeva – Ak Kepterym 2:16
11 Nourlan Alykoulov – Komuzone 1:45
12 Kourmanbubu Djokocheva – Alymkan 2:08
13 Goulnare Bektourganova – Alym sabak 2:28
14 Boobek Marazykov – Oï tobo 1:22
15 Cheryk Rysaliev – Top Djylky 2:53
16 Goulnara Marazykova – Tereguin 6:58
17 Unknown – Unknown 1:59
18 Damira Niazbekova – Kyzylgoul 1:54
19 Djolboldou Alybaev – 3:04
20 Batma Tchynybaeva – Kyz ruzatuu 3:41
21 Zaïnidin Imanaliev – Djirgal Kuu 3:54
22 Bolouche Madazimov – White Bakaï 3:03
23 Diljat Kangeldeva – Mache Kambarkan 2:27
24 Anara Abdylkalykova – Gouldjan 2:45
Total length: 74:19

go top